Mokestis už sportinį ugdymą

Mokestis už sportinį ugdymą (6 eurai per mėnesį) mokamas 2 kartus per mokslo metus:

 • už rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius iki gruodžio 20 d;
 • už sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės mėnesius iki gegužės 20 d.

Mokestis mokamas pagal Centro pateiktą mokėjimo kvitą į jame nurodytą banko sąskaitą. Pervedant pinigus mokėjimo paskirtyje privalu nurodyti Centro pavadinimą, vaiko vardą, pavardę, sporto šaką ir mokėtojo kodą.

 

Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, mokesčio už sportinį ugdymą nemoka:

 • socialiai remtinos šeimos, pateikusios Centrui Jonavos socialinės paramos skyriaus pažymas, nuo sekančio mėnesio 1 d., mokslo metams. Pažymas pateikia tėvai;
 • vaikai, iš Vaiko ir šeimos gerovės centro, pateikus iš įstaigos patvirtinantį dokumentą, mokslo metams, pateikia Vaiko ir šeimos gerovės centras;
 • pradinio rengimo pirmų metų ugdymo grupių sportininkai (rugsėjo–spalio mėnesiais);
 • vaikai iš šeimų, kuriose trys ir daugiau mokyklinio (iki 19 m. arba kol mokosi) amžiaus vaikų, pateikus patvirtinančius dokumentus, dokumentus pateikia tėvai;
 • Pasaulio, Europos čempionatų dalyviai, Lietuvos sporto šakų jaunučių, jaunių, jaunimo pirmenybių, čempionatų, sporto žaidynių nugalėtojai (visam laikui), Lietuvos sporto šakų vaikų pirmenybių, čempionatų nugalėtojai, prizininkai ir jaunučių, jaunių, jaunimo pirmenybių, čempionatų, sporto žaidynių prizininkai (metams), pateikus varžybų protokolus, protokolus pateikia treneriai;
 • vaikai, Lietuvos sporto šakų įvairių amžiaus grupių rinktinių nariai, pateikus patvirtinantį dokumentą (mokslo metams), pateikia treneriai;

Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), treneriai, kiti suinteresuoti asmenys, Centro vadovui raštu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę į atleidimą nuo mokesčio:
- priimant sportininką į Centrą;
- vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visus mokslo metus;
- pradėjus lankyti Centrą po vasaros atostogų iki rugsėjo 15 dienos.

Pateikus dokumentus dėl atleidimo nuo mokesčio, mokestis nemokamas nuo sekančio mėnesio 1 dienos. Nustatyta tvarka nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Apraše reikalaujamų dokumentų kopijos laikomos tinkamai patvirtintomis, jei jos patvirtintos žyma "Kopija tikra", organizacijos antspaudu (jeigu organizacija antspaudą privalo turėti) ir vienasmenio valdymo organo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant pasirašančiojo vardą, pavardę, pareigas ir datą.

Centrui nustačius, kad mokestis nesumokėtas arba nuo jo buvo atleista neteisėtai, mokestis už sportinį ugdymą yra perskaičiuojamas ir susidariusi nepriemoka turi būti sumokėta per vieną mėnesį nuo pranešimo apie susidariusią skolą dienos.

 

Surinktas mokestis už sportinį ugdymą naudojamas:

 • trenerių ir pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui ir su juo susijusioms kelionės, gyvenimo išlaidoms apmokėti;
 • sportininkų ir trenerių išvykoms į varžybas, turnyrus, sporto stovykloms (kelionės, gyvenimo išlaidoms, maistpinigiams, bazių nuomai bei startiniam mokesčiui);
 • reprezentacinėms sporto šakų išlaidoms (suvenyrams, gėlėms);
 • sportinio inventoriaus, sporto šakų komandų aprangos, sportinės avalynės įsigijimui.